Daň z nehnuteľnosti na rok 2019

Kedy ste povinný platiť daň z nehnuteľnosti na rok 2019 a do akého dátumu musíte podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti na rok 2019?

Kedy ste povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti?

Podať priznanie k dani z nehnuteľnosti musia len tie fyzické a právnické osoby, ktorým pribudla nehnuteľnosť. Alebo nastala zmena oproti minulému roku. Povinnosť podať priznanie má každý občan, ktorý kúpil, predal, daroval, dostal do daru nehnuteľnosť, alebo ten ktorý skolaudoval rozostavanú nehnuteľnosť. V prípade, že by ste nehnuteľnosť nadobudli dedením, máte povinnosť podať daňové priznanie do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o dedičstve.

Za aké zdaňovacie obdobie ste povinný podať priznanie?

Daňovník je povinný podať priznanie príslušnému správcovi dane podľa § 99 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi vznikla daňová povinnosť podľa aktuálneho stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Táto daň sa teda platí vopred, čiže aktuálne za kalendárny rok 2019 a nie za rok 2018. Takže pokiaľ Vám nastala jedna z uvedených zmien medzi 2.1.2018 a 1.1.2019 nezabudnite na podanie daňového priznania. Pokiaľ ste už raz podávali daňové priznanie, čiže zmena stavu nastala 1.1.2018 a skôr, zaplatili ste daň za rok 2018, nie ste povinný daňové priznanie podávať.

Ako vypočítate daň z nehnuteľnosti?

Ako daňovník nemáte povinnosť vypočítať daň z nehnuteľnosti. Ste povinný uviesť špecifikáciu nehnuteľnosti, za ktorú daňové priznanie podávate. Potrebujete vedieť číslo parcely, súpisné a orientačné číslo pri stavbe, číslo bytu pri bytových jednotkách atď. Väčšinu týchto informácii nájdete v príslušnom liste vlastníctva.

Pokiaľ vlastníte nehnuteľnosť v bezpodielovom vlastníctve manželov, povinnosť podať daňové priznanie má len jeden z manželov. V prípade spoluvlastníckeho podielu podávajú vlastníci nehnuteľnosti priznanie do výšky svojho podielu, prípadne na základe dohody podá daňové priznanie len jeden z nich.

Ako podám daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti?

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti môžete podať osobne, poštou alebo elektronicky. Elektronické podanie je možné vybaviť na stránke www.esluzby.sk . Je však za potreby mať elektronický občiansky preukaz.

Aká Vám hrozí pokuta za nesplnenie povinnosti podať daňové priznanie?

V prípade, že nepodáte daňové priznanie v stanovenej lehote, hrozí Vám pokuta od 5 Eur do 3000 Eur.

 

daňové priznanie, daň z nehnuteľnosti 2019
daň z nehnuteľnosti, dan z nehnutelnosti, dan predaj bytu, dan predaj domu