Koronavírus a realitná kancelária

Ako ovplyvňuje koronavírus prácu realitnej kancelárie?


koronavirus-realitna-kancelaria

Zatvorenie realitných kancelárii?

Dňa 15.3.2020 vydal Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky opatrenie, ktorým s účinnosťou od 16.3.2020 prikázal zatvoriť všetky prevádzky poskytujúce služby, maloobchodné prevádzky (s výnimkou potravín, lekární atď.). Zatvorená teda musí na minimálnu dobu 14 dní ostať aj každá prevádzka realitnej kancelárie.

Odporúčame, informovať o tejto skutočnosti na Vašej webovej stránke, Vašich klientov, realitných maklérov. Katastrálne úrady, banky sú zatiaľ otvorené. Notárske úrady sú zatvorené.

Môže realitná kancelária podpisovať rezervačné zmluvy?

Áno, môže. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky svojím opatrením zo dňa 15. 3. 2020 nezakázal vykonávanie podnikateľskej činnosti. Je teda možné uzatvárať zmluvy aj počas tohto obdobia.

Má klient právo odstúpiť od rezervačnej zmluvy kvôli koronavírusu?

Právo odstúpiť od rezervačnej zmluvy (jej účastníkom – predávajúci / kupujúci) upravuje text samotnej zmluvy.

Pokiaľ by zmluvná strana bola priamo postihnutá chorobou , prichádzalo by za istých okolností do úvahy uplatnenie ustanovenia § 50a ods. (3) Občianskeho zákonníka, podľa ktorého platí, že „tento záväzok (teda dohoda o rezervácii nehnuteľnosti) zaniká, pokiaľ okolnosti, z ktorých účastníci pri vzniku záväzku vychádzali, sa do tej miery zmenili, že nemožno spravodlivo požadovať, aby sa zmluva uzavrela.

Pokiaľ nie je možné alebo zo zdravotného hľadiska bezpečné pokračovať v realitnom obchode, ale ste tlačený termínom uvedom zmluve, odporúčame Vám rezervačnú dobu predĺžiť formou písomnej dohody.

Je termín podpisu Kúpnej zmluvy predĺžený o lehotu, po ktorú bude trvať obmedzenie ohľadne koronavírusu?

Nie, lehota termínu podpisu sa nepredlžuje. Odporúčame zabezpečiť podpis dodatku k zmluve, ktorý lehotu podpisu predĺži.

Je možné podpísať dodatok k rezervačnej zmluve alebo zmluve o sprostredkovaní aj na diaľku? Postačuje zmluva oskenovaná a poslaná mailom?

Nie, nie je to možné. Ani takáto výnimočná situácia prísne formálne právne požiadavky na platnosť zmluvy nemení. Na druhej strane, riziko, že strany budú platnosť úkonu namietať vzhľadom na ich záujem a kritické aktuálne  okolnosti nemusí byť významné. Pokiaľ nie je iná príležitosť, vyriešte podpis na diaľku a pri prvej možnosti zmluvu riadne fyzicky podpíšte.