Kúpa bytu – povinnosti nového vlastníka

Kúpa bytu – povinnosti nového vlastníka. Splnili ste si sen v podobe kúpy vlastného bytu?

Dáme Vám 7 rád na čo nezabudnúť po podpise Kúpnej zmluvy:

 1. PREBERACÍ PROTOKOL – Odovzdanie bytu
 2. Nahlásenie zmeny vlastníka bytu u správcu
 3. ZSE – Západoslovenská energetika – Elektrárne
 4. SPP – Slovenský plynárenský priemysel – Plynárne
 5. Prihlásenie trvalého pobytu
 6. RTVS – Koncesionárske poplatky
 7. Vznik a zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti
 • PREBERACÍ PROTOKOL – Odovzdanie nehnuteľnosti

Prevzatie Vášho nového bývania je potrebné zdokumentovať v Protokole o prevzatí a odovzdaní nehnuteľnosti. Nezabudnite spísať aktuálne stavy a evidenčné čísla meračov spotreby: teplej vody, studenej vody, tepla. Spíšte počet odovzdaných kľúčov od vstupnej brány, bytu, poštovej schránky a pivnice. Je vhodné opísať stav bytu a jeho prípadné nedostatky. Preberací protokol potvrďte vlastnoručným podpisom Predávajúceho a Kupujúceho.

 • Nahlásenie zmeny vlastníka bytu u správcu

Ako nový vlastník nehnuteľnosti máte povinnosť prihlásiť sa u správcu bytového domu – správcovskej spoločnosti (resp. u predsedu spoločenstva vlastníkov). Nezabudnite si so sebou vziať preberací protokol, rozhodnutie Okresného úradu, katastrálneho odboru (príslušnej správy katastra) o vklade vlastníckeho práva v prospech nového vlastníka bytu alebo aktuálny list vlastníctva s novým vlastníkom.

 • ZSE –  Západoslovenská energetika – Elektrárne

Po odovzdaní nehnuteľnosti je predávajúci povinný odhlásiť sa z odberu elektrickej energie. V prípade, ak je jeho dodávateľom elektrickej energie ZSE, stačí zavolať na zákaznícku linku 0850 111 555. Pred telefonátom na zákaznícku linku si treba pripraviť faktúru od ZSE, ktorá obsahuje údaj: zákaznícke číslo, číslo miesta spotreby, EIC kód. Všetky faktúry, ktoré boli ZSE vygenerované musia byť uhradené. Na zákazníckej linke  predávajúci nahlási stav merača elektrickej energie a adresu, kam mu bude zaslané vyúčtovanie. Po jeho odhlásení sa z odberu elektrickej energie sa vy ako kupujúci musíte prihásiť do 3 dní, pričom majte poruke číslo miesta spotreby

Kontakt:

Západoslovenská energetika

Čulenova 6
816 47 Bratislava
www.zse.sk

Poštová korešpondencia:
ZSE Energie 
P.O. Box 325
821 00 Bratislava 1

Kontaktné miesto Bratislava:

Karadžičova 8
821 08 Bratislava 2

OC Central, Metodova 6
821 08 Bratislava
 • SPP – Slovenský plynárenský priemysel – Plynárne

Ak je Vašim dodávateľom plynu SPP, v deň odovzdania nehnuteľnosti si spíšte Žiadosť o zmenu odberateľa na odbernom mieste, ktorú nájdete na www.spp.sk. Vyplnenú a podpísanú žiadosť je potrebné doručiť SPP elektronicky na e-mail zakaznickalinka@spp.sk alebo osobne na zákazníckom centre SPP.

Kontakt:

Slovenský plynárenský priemysel

Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava

Zákaznícka linka:0850 111 363
(počas pracovných dní od 7:00 do 20:00)
e-mail:zakaznickalinka@spp.sk
 • Prihlásenie trvalého pobytu:

Trvalý pobyt je povinný hlásiť každý občan, ak sa trvalo nezdržiava v zahraničí. Trvalý pobyt nezakladá nijaké právo k budove, k bytu ani k vlastníkovi, má len evidenčný charakter. Občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt. Pri vybavovaní tejto agendy sa občan dostaví na ohlasovňu pobytu v príslušnej mestskej časti.

Pre prihlásenie k trvalému pobytu je potrebné predložiť k nahliadnutiu:

 • platný občiansky preukaz
 • originál listu vlastníctva (nie je možné predložiť fotokópiu ani informatívny výpis z kataster portálu), alebo nájomnú zmluvu, ak občan nie je vlastník bytu (domu)
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy (bytu) v mieste ohlasovne pred pracovníkom ohlasovne, alebo osvedčený podpis
 • pri maloletých do 15 rokov originál rodného listu

Potvrdenie o súhlase vlastníkov sa nevyžaduje, ak sa prihlasuje:

 • vlastník alebo spoluvlastník
 • nájomca, ak má uzatvorenú nájomnú zmluvu s vlastníkom, alebo so všetkými spoluvlastníkmi na dobu neurčitú – originál k nahliadnutiu
 • manžel/-ka alebo nezaopatrené dieťa/deti vlastníka/spoluvlastníka/ alebo nájomcu
 • zariadenia sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje bývanie, sú povinné dať písomný súhlas na prihlásenie na trvalý pobyt občanom, ktorí sú v nich celoročne umiestnení; súhlas vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti sa v týchto prípadoch nevyžaduje

Po splnení podmienok k vybaveniu trvalého pobytu ohlasovňa vydá na požiadanie občana potvrdenie o trvalom pobyte za správny poplatok 5,00 €, na základe ktorého je povinný do jedného mesiaca vybaviť si občiansky preukaz na Oddelení dokladov Policajného zboru.Správny poplatok za podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu (z dôvodu zmeny alebo zápisu nových údajov) 4,50 €

 •  Koncesionárske poplatky – RTVS

Platiteľ úhrady za služby verejnosti poskytované RTVS (tzv. koncesionárskeho poplatku) je fyzická osoba, ktorá je evidovaná dodávateľom elektriny ako odberateľ elektrickej energie v domácnosti v odbernom mieste pre spotrebu v byte alebo v rodinnom dome.

Úhradu neplatí odberateľ elektriny za ďalšie odberné miesto elektriny, ak platí úhradu za jedno odberné miesto. Nárok preukazuje evidenčným číslom SIPO alebo variabilným symbolom, pod ktorým platí úhradu za jedno odberné miesto elektriny a doložením dokladov od dodávateľa elektriny (nie platobné doklady SIPO) za všetky odberné miesta elektriny s uvedením odberateľa elektriny a adresy odberného miesta elektriny (zmluva alebo faktúra s uvedenými údajmi).

Upozornenie: viacnásobný odber elektriny (platenie úhrady za jedno odberné miesto elektriny) si môže uplatniť len odberateľ elektriny, ktorý je odberateľom elektriny vo viacerých odberných miestach: Odberateľ musí byť jedna a tá istá osoba – nie je možné uplatniť si viacnásobný odber v rámci rodiny. Ak na jednom odbernom mieste je odberateľ manžel a na druhom manželka, nespĺňajú podmienky zákona na uplatnenie si viacnásobného odberu a vzniká každému povinnosť platiť úhradu za svoje odberné miesto elektriny.

Platitelia – odberatelia elektriny, ktorí doteraz neplatili žiadny poplatok, sú povinní písomne oznámiť vznik povinnosti platiť úhradu. Tlačivá na oznámenie sú k dispozícii na pobočkách Slovenskej pošty a na internetovej stránke RTVS – formulár „Evidencia platiteľa úhrady – fyzická osoba (domácnosť)“

Predávajúci, ktorí doteraz platil poplatok za predanú nehnuteľnosť a nevlastnil žiadnu inú nehnuteľnosť, písomne oznámil zánik povinnosti platiť úhradu za predanú nehnuteľnosť. Tlačivá na oznámenie sú k dispozícii na pobočkách Slovenskej pošty a na internetovej stránke RTVS – formulár „Evidencia platiteľa úhrady – fyzická osoba (domácnosť).

 • Vznik a zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti

Daňová povinnosť k dani z nehnuteľnosti vzniká, podľa § 18 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, 1.januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo. Ak sa daňovník stane vlastníkom nehnuteľnosti 1.januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.

Lehota na podanie daňového priznania je do 31. 1. a podávajú ho tí daňovníci, ktorí v predchádzajúcom kalendárnom roku nadobudli nehnuteľnosť, ktorá je k 1. januáru zapísaná v katastri nehnuteľností, alebo daňovníci, ktorí v predchádzajúcom kalendárnom roku predali nehnuteľnosť a túto už nebudú mať zapísanú k 1. januáru v katastri nehnuteľností, resp. daňovníci, u ktorých v priebehu kalendárneho roka došlo k zmenám, ktoré ovplyvňujú výšku vyrubenej dane .

Vzor tlačiva nájdete na stránke www.bratislava.sk

Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých osôb, podáva daňové priznanie, resp. čiastkové priznanie každý spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa dohodnú, priznanie podá zástupca a tento sa v priznaní vyznačí.

Ak je nehnuteľnosť v BSM, daňové priznanie resp. čiastkové priznanie podá len jeden z manželov.

Čiastkové priznanie – ak daňovník podal priznanie k dani z nehnuteľností v termíne do 31. januára a v ďalšom období sa stane vlastníkom ďalšej nehnuteľnosti alebo dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru alebo mu zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti, je povinný podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti príslušnému správcovi dane z nehnuteľností.

Priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva na tlačive, ktorého vzor ustanoví Ministerstvo financií Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom. V tomto tlačive daňovník označí druh priznania, ktorým je priznanie, čiastkové priznanie, čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti, oprávnené priznanie alebo dodatočné priznanie. Daň z nehnuteľností vypočíta správca dane (nie daňovník), ktorý má povinnosť doručiť daňovníkovi rozhodnutie o vyrubenej dani najneskôr do 15. mája. Vyrubenú daň je daňovník povinný uhradiť do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Kontakt:

Hlavné mesto SR Bratislava
Oddelenie miestnych daní a poplatkov
Blagoevova ulica č. 9
P.O. Box 76
850 05 Bratislava 55


Kúpa bytu – povinnosti nového vlastníka