Realitný slovník

Realitný slovník

– pri realitnom obchode sa stretnete s pojmami, ktoré ste doteraz bežne nepoužívali. Tie najzákladnejšie pojmy sme pre Vás vybrali a aj z vysvetlením ich nájdete v nižšie uvedenom zozname.

Anuita

zostávajúca časť úveru bytového družstva pripadajúca na konkrétny členský podiel. T.j. súhrn všetkých splátok, ktoré člen družstva bude ešte musieť zaplatiť. Tento záväzok pri prevode družstevného bytu prechádza na nadobúdateľa. Splatenie anuity je jednou z podmienok pri prevode bytu do vlastníctva. V praxi bytových družstiev zrejme došlo k významovému posunu, nakoľko slovo „anuita“ by sa malo vzťahovať k výške mesačnej splátky. Dnešný význam vlastne predstavuje súčet ostávajúcich anuitných splátok.

Anuitné splácanie

spôsob splácania hypotekárneho úveru, kedy klient spláca po celý čas trvania záväzku stále rovnakú výšku splátky (za predpokladu nemennej úrokovej sadzby). Anuitná splátka sa vždy skladá z dvoch častí, zo splátky istiny a z platby úroku. Vzájomný pomer týchto dvoch častí sa časom mení, spočiatku výrazne prevláda úrok, v závere splácania prevláda splátka istiny.

Balkón

malá terasa vystupujúca s pôdorysu domu, zábradlie je nutné na 3 stranách.

Banková záruka

slúži na zabezpečenie rizík vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov. V praxi vzniká písomným vyhlásením banky v záručnej listine, že uspokojí veriteľa do výšky určenej peňažnej čiastky podľa obsahu záručnej listiny, a to v prípade, ak určitá tretia osoba (dlžník) nesplní určitý záväzok alebo budú splnené iné podmienky stanovené v záručnej listine.

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM)

Majetok nadobudnutý niektorým z manželov v čase trvania manželstva, ktorý manželia vlastnia dohromady, s výnimkou majetku získaného dedičstvom, darom, z reštitúcií, veci osobnej povahy alebo majetok nadobudnutý jedným z manželov v súčinnosti so zmluvným zjednaním spísaným medzi manželmi, ktorý upravuje práva k majetku nadobudnutého v čase trvania manželstva a tento majetok sa považuje za majetok prislúchajúci do výlučného vlastníctva jedného z manželov. Majetok v –BSM je v prípade zániku manželstva nutné vysporiadať.

Bonita klienta

– odhad schopnosti klienta splácať pôžičku; dobrú bonitu majú klienti s vysokým, stabilným a preukázateľným príjmom, majetní, s bezproblémovou platobnou históriou, a naopak.

Budova

Nadzemná stavba, spojená so zemou pevným základom, ktorá musí mať najmenej dva uzatvorené samostatné úžitkové priestory (s výnimkou hál), je priestorovo sústredená a navonok uzatvorená obvodovými stenami a strešnou konštrukciou. Za budovou je možné rozhodnutím vlastníka považovať tiež sekcie so samostatným vchodom, pokiaľ je samostatne označená číslom popisným a je tak stavebne technicky usporiadaná, že môže plniť samostatne základnú funkciu budovy.

Budova rozostavaná

Budova aspoň v takom stupni rozostavanosti, že je už zrejmé stavebno – technické a funkčné usporiadanie prvého nadzemného podlažia, pokiaľ je doposiaľ nebolo pridelené číslo popisné alebo evidenčné, resp. u typu budovy, kde sa číslo popisné alebo evidenčné neprideľuje, pokiaľ na ňu doposiaľ nebolo vydané kolaudačné rozhodnutie.

Byt

Miestnosť alebo súbor miestností spĺňajúci svojim stavebným, technickým a funkčným usporiadaním požiadavky na trvalé bývanie, ktorý je podľa rozhodnutia stavebného úradu určený k bývaniu.

Byt rozostavaný

miestnosť alebo súbor miestností určených v súlade so stavebným povolením k bývaniu, pokiaľ je rozostavaný v dome s bytmi a nebytovými priestormi, ktorý je aspoň v akom, stupni rozostavanosti, že je už navonok uzatvorený obvodovými stenami a strešnou konštrukciou.

Byt vo vlastníctve

Byt vyčlenený ako jednotka podľa zák. č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

Bytové družstvo (BD)

Družstvo, ktoré zaisťuje bytové potreby svojich členov. Jedná sa o právnickú osobu, ktorá je vlastníkom nehnuteľností a ktorá tieto nehnuteľnosti, najčastejšie ich časti v podobe bytov, prenajíma svojim členom. Pôvodné družstvá fungovali ako stavebné, tzn. nehnuteľnosti postavili, niekedy aj svojpomocne (brigády členov družstva), po roku 1990 prevažuje kúpa budovy družstvom založeným nájomníkmi bytov v dome od štátu, obce či inej právnickej osoby v rámci tzv. „privatizácie bytového fondu“. Členský podiel  v bytovom družstve je možné previesť (viď. Heslo §dohoda o prevode).

Bytový dom

Obytná budova s viacerými bytmi prístupnými z domovej komunikácie so spoločným hlavným vstupom z verejnej komunikácie, pokiaľ sa nejedná o rodinný dom. Bytový dom, je stavba pre bývanie,v ktorej prevažuje funkcia bývania. Bytovým domom (ďalej len „dom“) sa na účely tohto zákona rozumie budova, v ktorej je viac ako polovica podlahovej plochy určená na bývanie a má viac ako tri byty a v ktorej byty a nebytové priestory sú za podmienok ustanovených v tomto zákone vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve jednotlivých vlastníkov a spoločné časti domu a spoločné zariadenia tohto domu sú súčasne v podielovom spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov

Bytový fond

Súhrn bytov na určitom území.

Čerpanie

poskytnutie dohodnutých finančných prostriedkov na účet klienta, alebo iný klientom, určený účet.

Čerpanie postupné

poskytnutie dohodnutých finančných prostriedkov vo viacerých splátkach na účet klienta, alebo iné klientom, určené účty. Každé ďalšie čerpanie je umožnené až po splnení podmienok uvedených v úverovej zmluve.

Číslo orientačné

číslo domu uľahčujúce orientáciu na ulici a pod., čísla sú na ulici prideľované po poriadku, párne na jednej strane ulice, nepárne ma druhej, námestie dookola. Orientačné číslo nie je identifikátorom v katastrálnej evidencii.

Číslo popisné

číslo, ktorým sa označuje v obci každá samostatná budova trvalého charakteru, ktorá je oddelená od inej budovy. Každá budova sa označuje iba jediným číslom, popisným. Popisné číslo je identifikátorom v katastrálnej evidencii.

Daň z nehnuteľnosti

daň zaťažujúca vlastníkov nehnuteľností, platí sa každý rok, platcom je vlastník k 1. Januáru daného roku, daňové priznanie sa podáva do 31.januára (iba raz, v ďalších rokoch finančný úrad zasiela iba šek), uhrádza sa do 31.mája ( u väčších súm je druhá splátka k 30.novembru).

Daň z pridanej hodnoty

jedná sa o daň, ktorú platca dane odvádza z každého výnosu ( s výnimkami stanovenými zákonom) – tzv. daň na výstupe, v daňovom priznaní sa uskutoční odpočet dane uhradenej v rámci ceny tovaru alebo služieb dodávateľom – tzv. daň na vstupe, takže finančnému úradu sa odvedie rozdiel obidvoch súm (ak je rozdiel záporný, jedná sa o tzv. nadmerný odpočet, ktorý je finančným úradom, platcovi vrátený). Možno povedať, že sa jedná o zdanenie tzv. hrubej marže. Rovná sadzba dane je 20%.

Daň z príjmu

daň zaťažujúca príjmy poplatníkov. Sadzba dane z príjmu fyzických osôb je 19% a 25% tzv. milionárska daň, sadzba dane z príjmu právnických osôb je 22%.

Degresívne splatenie

splátky sa časom znižujú. Na našom hypotekárnom trhu sa príliš neponúka ani nevyužíva.

Delikvencia

skutočnosť, kedy existuje akákoľvek dlžná suma po termíne splatnosti.

Depozitum

úschova, vklad u peňažného ústavu, notára alebo advokáta.

Dlh

povinnosť dlžníka (klienta) niečo plniť druhému účastníkovi záväzkového právneho vzťahu, tzn. veriteľovi.

Dlhopis

cenný papier vyjadrujúci dlžný záväzok emitenta voči každému vlastníkovi tohto dokumentu alebo cenný papier, s ktorým je spojené právo majiteľa požadovať splatenie dlžnej čiastky v menovitých hodnotách, vyplatenie výnosov z nej k určitému dátumu a povinnosť osoby oprávnenej vydávať dlhopisy tieto záväzky splniť. Dlhopisy, s výnimkou štátnych dlhopisov, sa vydávajú na základe štátneho povolenia.

Dlžník

osoba povinná splatiť veriteľovi poskytnutú sumu.

Doba splatnosti

zmluvne dohodnuté časové obdobie, po ktorého uplynutí musí dlžník veriteľovi vrátiť poskytnuté finančné prostriedky vrátane príslušenstva.

Dočerpanie- stav, kedy boli klientovi vyplatené všetky dohodnuté finančné prostriedky.

Dokumentárny akreditív- štandardný bankový produkt zaisťujúci predávajúcim obdržanie kúpnej ceny a kupujúcim zaplatenie kúpnej ceny vtedy, keď  predávajúci splní povinnosti uvedené v akreditíve.

Dohoda o prevode členských práv a povinností- dohoda, na základe ktorej dôjde k prevodu členského podielu v bytovom družstve (vrátane práva nájmu družstevného bytu) z prevodcu na nadobúdateľa. K prevodu dôjde okamihom doručenia dohody bytovému družstvu, dohoda nepodlieha súhlasu orgánom bytového družstva.

Dražba- verejný predaj, pri ktorom sa ponúka vec na kúpu väčšiemu počtu osôb. Táto vec je predaná udelením príklepu tomu, kto ponúkne viac, ak sa súčasne zaviaže, že splní podmienky pre tento predaj stanovené dražobnou spoločnosťou, ktorá ako jediná má oprávnenie verejnú dražbu vykonávať za účelom uplatnenia pohľadávky veriteľa.

Dražba dobrovoľná- sa uskutočňuje na návrh vlastníka alebo inej osoby na základe zmluvného vzťahu s vlastníkom predmetu dražby (hnuteľné, nehnuteľné veci atď.). Navrhovateľom dražby môže byť aj osoba, ktorá je oprávnená s predmetom dražby hospodáriť na základe zmocnenia podľa zvláštneho právneho predpisu, napr. likvidátor alebo správca konkurznej podstaty.

Dražba nedobrovoľná- sa uskutočňuje na návrh dražobného veriteľa. Dražobní veritelia sú podľa zákona veritelia, ktorých pohľadávky sú zaistené záložným právom, obmedzením prevodu nehnuteľnosti alebo právom zadržovacím. Dražba sa uskutočňuje aj v prípade, že pohľadávka dražobného veriteľa nie je potvrdená právoplatným súdnym rozhodnutím.

Dražobná zábezpeka

podmienkou účasti na dražbe je zloženie peňažných prostriedkov alebo bankovej záruky, ktorej výška a termín, do ktorého musí byť zložená dražobníkovi, určí dražobná vyhláška. Ak účastník dražby nevydraží predmet dražby, je dražobník povinný dražobnú istinu bez zbytočného odkladu vrátiť účastníkovi.

Dražobná vyhláška- vyhláška, ktorou dražobník vyhlási konanie dražby, je v nej uvedené, kto je dražobníkom, dátum a miesto konania dražby, popis predmetu dražby, o akú dražbu sa jedná, dátum a miesto konania prehliadok, najnižšie podanie, minimálne prihodenie, spôsob uhradenia ceny dosiahnutej vydražením, lehota pre zloženie dražobnej istiny podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi.

Dražobník- osoba, ktorá organizuje a riadi dražbu, dražobníkom môže byť fyzická osoba zapísaná v živnostenskom registri, právnická osoba zapísaná v obchodnom registri alebo tiež príslušný orgán štátnej správy.

Druhy pozemkov- zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy, záhrady, orné pôdy, chmeľnice, vinohrady, ovocné sady, trvalé trávne porasty (lúky a pasienky), poľnohospodárske pozemky, lesné pozemky, vodné plochy.

Družstevný byt- byt, ktorý je vo vlastníctve družstva a ku ktorému má člen družstva v rámci práv a povinností spojených s členstvo, v družstve právo nájmu.

Dom s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve

budova, ktorá je na základe prehlásenia vlastníka domu rozčlenená ma samostatné bytové a nebytové jednotky podľa zák.č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, kde sú vyčlenené spoločné časti domu a určený spoluvlastnícky podiel vlastníkov jednotiek na spoločných častiach domu a prípadne aj pozemku. Bytové a nebytové jednotky sú samostatne vedené na liste vlastníctva.

Extravilán- nezastavaná časť územia obce mimo tzv. intravilánu (viď. heslo Intravilán). Obvykle ide o okrajové časti katastrálneho územia mimo súvislú zástavbu.

Financovaná nehnuteľnosť- nehnuteľnosť, na ktorej obstaranie či technické zhodnotenie (rekonštrukcia, modernizácia a pod.) bol poskytnutý úver.

Fixácia úrokovej sadzby- vyjadruje platnosť úrokovej sadzby resp. frekvenciu jej zmeny. Pri ročnej fixácii sa mení úroková sadzba k výročiu a platí opäť jeden rok. Pri zmene úrokovej sadzby sa premietne zmena BRIBORu, ktorý je zložkou úrokovej sadzby.

Fixná úroková sadzba

sadzba stanovená ako nemenná v priebehu celého úverového vzťahu alebo na vopred dohodnutý časový úsek (väčšinou na 1, 3, 5 alebo 10 rokov).

Fond opráv- fond opráv sa napĺňa mesačne vlastníkmi bytových jednotiek, a to príspevkami podľa výšky podielu vlastníka bytovej jednotky na spoločných priestoroch domu. Táto výška podielu je uvedená v prehlásení vlastníka a aj vo výpise listu vlastníctva miestneho príslušného katastrálneho úradu. Spravidla sa fond opráv vytvára podľa celkovej plochy danej bytovej jednotky k súhrnu podielu všetkých plôch bytových a nebytových jednotiek, nakoľko aj vyššie uvedený podiel je zostavený podľa tohto ukazovateľa. Fond opráv je určený k údržbe a opravám spoločných častí domu väčšinou sa z nej uhrádzajú aj iné poplatky, ako napr. dane z nehnuteľnosti, poistenie budov a iné poplatky, ktorých podiel alebo rozúčtovanie sa uskutočňuje rovnakým spôsobom ako tvorba fondu opráv.

Fyzická osoba (FO)-osoba, ktorá nadobúda právnu subjektivitu momentom narodenia, stráca ju momentom smrti. Fyzická osoba nadobúda spôsobilosť k právnym úkonom v plnom rozsahu plnoletosťou, to znamená dovŕšením 18.roku.

Fyzická osoba – podnikateľ- fyzická osoba, ktorá podniká na základe príslušného oprávnenia (napr. živnostník). Je to právny subjekt, ktorý vstupuje do právnych vzťahov pod vlastným menom, vymedzuje si predmet podnikania, vykonáva činnosť samostatne, nesie podnikateľské riziko, základným cieľom podnikateľa je dosahovanie zisku, podniká na vlastný účet a na vlastnú zodpovednosť, pričom ručí za svoje záväzky celým svojim majetkom..

Geometrické určenie nehnuteľnosti a katastrálneho územia- určenie tvaru, rozmeru, hraníc nehnuteľnosti a katastrálneho územia.

Geometrický plán- technický podklad a neoddeliteľná súčasť listín, podľa ktorých má byť uskutočnený zápis do katastra nehnuteľností, ak je potrebné predmet zápisu zobraziť do katastrálnej mapy.

Homestaging

– Pri predaji alebo prenájme je veľmi podstatný prvý dojem. Naša spoločnosť Vám pomôže pripraviť práve Vašu nehnuteľnosť, aby urobila dobrý prvý dojem. Takto pripravená nehnuteľnosť sa určite skôr zapáči potenciálnym klientom a predaj, resp. prenájom bude ešte rýchlejši. Odborné čistenie a upratovanie a pripravenie nehnuteľnosti zlepšuje dojem z kancelárií, ubytovacích zariadení,  bytov a domov.  Samozrejmosťou je plnenie individuálnych požiadaviek každého nášho klienta. Dokážeme sa flexibilne prispôsobiť Vašim požiadavkám. Našim cieľom je ušetriť Vám čas a peniaze.

Hypotekárna banka- banka špecializovaná na poskytovanie hypotekárnych úverov.

Hypotekárny úver

úver zaistený záložným právom k nehnuteľnosti. Zaisťovaná nehnuteľnosť môže byť aktuálna nehnuteľnosť, alebo nehnuteľnosť vo výstavbe. Zaistenie nehnuteľnosti môže poskytnúť aj iná osoba od dlžníka.

Inkaso- jeden z nástrojov platobného styku. Veriteľ si sám strháva peniaze na splátku z účtu dlžníka (klienta).

Intravilán- zastavaná časť obce. Zvyčajne sa jedná o stred katastrálneho územia, súvisle osídlené a zastavané územie.

Iný oprávnený- osoba, ktorá je oprávnená z práva, ktoré sa zapisuje do katastra nehnuteľností (napr. vecné bremeno spočívajúce v práve doživotného bývania a užívania nehnuteľnosti).

Istina- požičaný finančný obnos. Za požičanie tohto finančného obnosu platí dlžník (klient) veriteľovi odmenu (úrok).

Jednorázová splátka- splátka mimo regulérneho splátkového kalendára, ktorou sa vypláca vopred dohodnutá časť istiny poskytnutého úveru s príslušenstvom  (dohodnuté poplatky  a úroky)

Kataster nehnuteľností

súbor údajov o nehnuteľnostiach obsahujúcich ich súpis a popis, geometrické a polohové určenie. Súčasťou katastra nehnuteľností  je evidencia vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam. Predmetom katastra nehnuteľností sú pozemky v podobe parciel, budovy spojené so zemou pevným základom, vybrané stavby spojené so zemou pevným základom, a byty a nebytové priestory vymedzené ako jednotky podľa zákona o vlastníctve bytov.

Katastrálna mapa- je verejná listina. Snímku z katastrálnej mapy je možné získať na príslušnom katastrálnom odbore za správny poplatok v kolkoch 8 EUR. Tiež je možné pre niektoré katastrálne územia získať katastrálnu mapu na internete. Je to polohopisná mapa s popisom, ktorá zobrazuje všetky nehnuteľnosti a katastrálne územia, ktorú sú predmetom katastra nehnuteľností. Pozemky sa v katastrálnej mape označujú parcelnými číslami a značkami druhov pozemkov, budovy sú zobrazené podľa svojho vonkajšieho obvodu. Katastrálne mapy sú štátnym mapovým dielom.

Katastrálny úrad

je úrad zriadený štátom. Úrad zaoberajúci sa vedením údajov o nehnuteľnostiach. Sú v ňom zapísané práva k nehnuteľnostiam (vlastnícke právo, záložné právo, právo odpovedajúce vecnému bremenu, predkupné právo, pokiaľ má mať účinky vecného práva, a iné práva, pokiaľ boli zriadené ako vecné práva k nehnuteľnostiam). Katastrálny úrad sa nachádza v každom okresnom meste, pričom v súčasnosti sú označené ako katastrálne odbory

Kolaudácia- rozhodnutie príslušného stavebného úradu, že objekt spĺňa patričné stavebné, hygienické a protipožiarne normy a že povoľuje jeho užívanie pre účel, pre ktorý je kolaudovaný.

Komplexná pozemková úprava- činnosť, pri ktorej sa usporiadavajú vlastnícke práva k pozemkom a s nimi súvisiace vecné bremená a ďalej sa pozemky priestorovo a funkčne upravujú, zlučujú alebo delia zabezpečuje sa prístupnosť k pozemkom a vytvárajú sa podmienky k ochrane pôdneho fondu, zveľaďovaniu krajiny, zúrodneniu, hospodáreniu a k zvýšeniu ekologickej stability.

Konsolidácia- konsolidácia dlhu znamená premenu lehoty splácania zlúčenia viacerých pohľadávok. Zvyčajne sa premieňa krátkodobý dlh v dlhodobý (konsolidovaný) súčasne s úpravou platobných podmienok, najmä výšky úroku.

Kúpna zmluva

zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim na základe ktorej sa prevádza vlastnícke právo z predávajúceho na kupujúceho. Musí mať písomnú formu ak ide o nehnuteľnosť a musí obsahovať identifikáciu predávajúceho, kupujúceho, predmet kúpy a kúpnu cenu, dátum a podpis (podpis predávajúceho musí byť osvedčený).

Kvitancia- súhlas  Záložného veriteľa (teda banky, ktorá má pohľadávku zabezpečenú záložným právom

k nehnuteľnosti) adresovaný najčastejší Katastru nehnuteľností, obsahom ktorého je súhlas resp. vzdanie sa záložného práva voči nehnuteľnosti, na základe splatenej pohľadávky.

List vlastníctva

je tá časť tzv. „súboru popisných informácií“ katastra nehnuteľností, ktorá obsahuje vybrané základné údaje o nehnuteľnostiach, vlastníkoch, právach a o iných vzťahoch k nehnuteľnostiam a iné údaje. Je to teda názov tej časti dokumentácie o nehnuteľnostiach daného katastrálneho územia v katastri nehnuteľností, ktorá obsahuje údaje o vlastníckych vzťahoch daných nehnuteľností. List vlastníctva pozostáva z troch častí, časť A – majetková podstata – popisuje nehnuteľnosť (byt, dom, pozemok), časť B – vlastníci a iné oprávnené osoby – popisuje vlastníka nehnuteľnosť a časť C – ťarchy – popisuje ťarchy k nehnuteľnosti (napr. záložné práva, vecné bremená a pod.)

Lodžia- malá terasa, ktorá nevystupuje z pôdorysu domu ( jej výmera je vlastne na úkor priľahlej miestnosti). V našich podmienkach sa jedná o prvok pre panelovú zástavbu.

LTV- ukazovateľ, ktorý banky používajú na stanovenie rizika hypotéky. Čím vyššie LTV, tým je poskytnutie hypotéky pre banku rizikovejšie. LTV sa vypočíta ako podiel hodnoty hypotéky k hodnote nehnuteľnosti stanovenej znalcom. Banky zvyčajne poskytujú hypotéky do výšky LTV= 70% (v niektorých prípadoch až do 100%). Pre hypotéky s LTV nad 70% banka zvyčajne stanoví vyššiu úrokovú sadzbu.

Mezanin

názov pre podlažie medzi prízemím a 1. poschodím.

Mezonet- názov pre byt v dvoch a viac úrovniach (poschodiach).

Mimoriadna splátka- splátka mimo riadny splátkový kalendár (nad rámec riadnych splátok).

Municipalita- miestna (obecná) samospráva, t.j. magistrát, mestský úrad, obecný úrad.

Nadobúdací titul- listina alebo skutočnosť, na základe ktorej osoba nadobudla vlastnícke právo k nehnuteľnosti (kúpna zmluva, zmluva o prevode, dedičská zmluva, darovacia zmluva, súdne rozhodnutie atď.)

Náhľad do katastra nehnuteľností- aplikácia, ktorá umožňuje získavať niektoré vybrané údaje týkajúce sa vlastníckych parciel, budov a jednotiek (bytov alebo nebytových priestorov), evidovaných v katastri nehnuteľností a ďalej informácie o stave konaní založených na katastrálnom pracovisku pre účely zápisu vlastníckych a iných práv oprávnených subjektov k nehnuteľnostiam v Slovenskej republike, alebo pre účely potvrdzovania geometrických plánov.

Nájomné

odplata resp. protihodnota za užívanie veci na základe zmluvy. Nájomca na základe nájomnej zmluvy užíva vec vo vlastníctve prenajímateľa.

Nájomná zmluva- zmluva, ktorou prenajímateľ prenecháva za odplatu nájomcovi vec, aby ju v dohodnutej dobe užíval.

Návrh na vklad do katastra nehnuteľností- žiadosť účastníkov právneho úkonu smerovaná katastrálnemu úradu, aby na základe uzatvorenej zmluvy zahájil konanie o povolení zápisu vkladu práva do katastra nehnuteľností. Návrh na vklad je neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy na nehnuteľnosť, záložnej zmluvy a každej zmluvy meniacej majetkovú podstatu, vlastníka, prípadne iné oprávnené osoby, či ťarchy.

Nebytový priestor

miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú podľa rozhodnutia stavebného úradu určené k iným účelom ako na bývanie.

Nebytový priestor rozostavaný- miestnosť alebo súbor miestností kolaudovaný ako nebytový priestor určený k inému využitiu ako pre potreby bývania, pokiaľ je rozostavaný v dome s bytmi a nebytovými priestormi, ktorý je aspoň v takom stupni rozostavanosti, že je už navonok uzatvorený obvodovými múrmi a strešnou konštrukciou.

Nedočerpanie-  stav, kedy klient nevyužije možnosti čerpania celej čiastky podľa zmluvy.

Nehnuteľnosť

–  sú pozemky a stavby spojené so zemou pevným základom /§119 Občianskeho zákonníka/byty a nebytové priestory vymedzené ako jednotky podľa zákona o vlastníctve bytov.

Nehnuteľnosť z druhej ruky- jedná sa o všetky nehnuteľnosti s výnimkou novostavieb predávaných priamo stavebníkom alebo developerom. Trh starších nehnuteľností.

Novostavba- 1)novo postavaná nehnuteľnosť predávaná prvým vlastníkom – stavebníkom alebo developerom (ako opak nehnuteľnosti z druhej ruky), alebo 2) nová nehnuteľnosť do cca 5 rokov od kolaudácie (rozlíšenie z hľadiska veku nehnuteľnosti), alebo 3) všeobecne „novo postavaný objekt“ ako odlíšenie od staršej zástavby na rovnakom mieste.

Obchodný register- register podnikateľov vedený okresnými súdmi, do ktorého sa zapisujú všetky obchodné spoločnosti a družstvá; podnikatelia na základe živnostenského oprávnenia sa môžu nechať zapísať dobrovoľne.

Ocenenie nehnuteľnosti

posudok znalca, ktorým sa vyjadruje hodnota nehnuteľnosti.

Odhad nehnuteľnosti- zistenie hodnoty majetku. Ak to vyžaduje povaha veci (najmä pri väčších hodnotách), poverí súd (štátne notárstvo) súdneho znalca uskutočnením odhadu. Odhad je nutný tiež pri zmluvnom prevode a predaji nehnuteľnosti v osobnom vlastníctve.

Ochrana osobných údajov- zákon č. 122/2013 o ochrane osobných údajov Z.z. štátom, zaistená ochrana údajov o osobe, najmä údajov osobných a citlivej povahy (napr. rodné číslo, zdravotný stav).

Open house

marketingová aktivita v rámci predaja nehnuteľností, použiteľná najmä u zaujímavých nehnuteľností (luxusný rezidenčný, developerský projekt a pod.); maklér priamo v nehnuteľnosti usporiada neformálne stretnutie s potenciálnymi záujemcami z radov klientov, známych alebo ľudí, ktorí reagovali na propagáciu akcie, súčasťou akcie môže byť krátka prezentácia nehnuteľnosti, použitých technológií a pod., prípadne aj malé občerstvenie cieľom je priviesť na miesto čo najväčší počet potenciálnych klientov, zvýšiť povedomie o predaji nehnuteľnosti a v neposlednom rade získať ďalšie kontakty.

Optický internet

– Pod pojmom optika si treba predstaviť hlavne optické káble (prevažne bývajú zakopané v zemi) V optických kábloch sa nachádzajú optické vlákna, prostredníctvom ktorých sa šíri signál rýchlosťou svetla. Jedno optické vlákno má na dnešné požiadavky prakticky neobmedzenú kapacitu. Je to momentálne nejrýchlejší a najstabilnejší spôsob prenosu dát, využívaný najmä telekomunikačnými operátormi k zabezpečeniu rýchlej a stabilnej siete.

Orgány bytového družstva- členská  schôdza (prijíma stanovy, volí ostatné orgány), predstavenstvo, resp. u malého družstva iba predseda (riadi chod družstva), kontrolná komisia (schvaľuje účtovnú uzávierku, často nie je zriadená a jej funkciu plní členská schôdza).

P.A. (spôsob úročenia)- per annum alebo ročne.

Parcela

ohraničenie pozemku a celkový obraz, ktorý je geometricky a polohovo vymedzený a označený parcelným číslom.

Plomba- označenie katastra pre meniace sa skutkové, alebo právne vzťahy spojené s predmetnou nehnuteľnosťou. (na nehnuteľnosti prebieha zmena v zápise).

Plávajúca podlaha

interiérová podlahová krytina zložená z jednotlivých do seba špeciálnymi zámkami zapadajúcich lamiel, ktorá nie je pevne spojená ani s podkladom, ani so stenami miestnosti. Môže sa preto vplyvom rôznych podmienok (napr. teplota, vlhkosť) rozťahovať alebo zmršťovať („materiál pracuje“).

Nášľapná vrstva je drevená, častejšie však laminátová so vzorom imitujúcim drevo, dlažbu a pod.

Podielové spoluvlastníctvo- spoluvlastníctvo k veci, pri ktorej každý spoluvlastník má určité práva a povinnosti vzhľadom k výške svojho podielu, najčastejšie vyjadrenej zlomkom. O hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkostí podielov, pričom prehlasovaný spoluvlastníci sa môže obrátiť na súd v prípade ak ide o dôležitú zmenu veci. Pri predaji spoluvlastníckeho podielu majú ostatní spoluvlastníci predkupné právo.

Podlahová plocha

jedná sa o súčet podlahových plôch všetkých miestností a chodieb v interiéri budovy alebo bytu (plocha „od steny ku stene od múru k múru“), tzn. vrátane plochy využitej napr. pre vstavané skrine). Pre účely výpočtu spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach budovy prináležiacich k bytovej či nebytovej jednotke sa ráta celková plocha jednotky bez lodžie.

Podlažie- označenie úrovne stavby, pod úrovňou zeme sú Podzemné podlažia, číslované zhora dolu (1.PP, prípadne i 2. a ďalšie PP), v úrovni terénu a vyššie sú nadzemné podlažia (v úrovni terénu 1.NP, o úroveň vyššie 2.NP atď.)

Podnájom- na základe podnájomnej zmluvy a so súhlasom prenajímateľa nájomca prenecháva za úplatu podnájomníkovi bytovú jednotku, nebytovú jednotku ich časť alebo celú nehnuteľnosť do užívania.

Pohľadávka- predstavuje nárok veriteľa na plnenie dlhu zo strany dlžníka.

Poistenie založenej nehnuteľnosti

u hypotekárnych úverov a úverov zo stavebného sporenia peňažný ústav vyžaduje okrem založenia nehnuteľnosti v prospech peňažného ústavu aj jej samostatné poistenie.

Poplatok- finančná suma spojená s poskytnutím, vedením a správou úveru.

Poručiteľ-  zomrelá osoba, ktorá zanechala majetok, ktorý je predmetom dedičského konania.

Poschodie- označenie úrovne stavby, pod úrovňou zeme je suterén, v úrovni terénu je prízemie, o úroveň vyššie je 1. poschodie, ďalej 2. poschodie atď. v odborných, technických textoch sa používa skôr pojem podlažie.

Potvrdenie

doklad o prevzatí finančnej čiastky.

Pozemok- je individualizovaná časť zemského povrchu, bez ohľadu na substrát (poľnohospodárska pôda, zastavaná plocha, vodné toky a pod.) a je to časť poľnohospodárskeho povrchu oddelená od susedných častí hranicou územnosprávnej jednotky alebo katastrálneho územia hranicou vlastníckou, držby, druhov pozemkov, popr. rozhraním spôsobu využitia pozemku.

Poznámka

jedná sa o typ zápisu do katastru nehnuteľností. Poznámky sú úkony katastrálneho úradu, ktoré sú určené k vyznačeniu skutočností alebo pomeru vzťahujúceho sa k nehnuteľnosti alebo osobe a ktoré nemajú vplyv na vznik, zmenu alebo zánik práva.

Právna subjektivita- spôsobilosť mať práva a povinnosti. Je právom priznaná možnosť subjektov (fyzických a právnických osôb) byť nositeľom práv a povinností. Rozlišujeme spôsobilosť mať práva a povinnosť – vzniká narodením a zaniká smrťou a spôsobilosť na právne úkony – vzniká dovŕšením plnoletosti.

Právnická osoba (PO)

osoba (napr. obchodná spoločnosť, združenie s právnou subjektivitou, obce a pod.), ktorá má spôsobilosť k právnym úkonom, odo dňa účinnosti zápisu do registra, do ktorého sa zapisuje, pokiaľ zvláštny zákon neurčí inak.

Prieskum trhu– Jedna z najpodstatnejších súčastí trhu s nehnuteľnosťami. Odborné poradenstvo developerským spoločnostiam, alebo rada pre bežného kupujúceho. Naša spoločnosť nič nenecháva na náhodu a preto pravidelne študujeme a moniturujeme situáciu.

Vyhlásenie mimoriadnej splatnosti- stav, kedy dlžník aj cez výzvu veriteľa neplní dohodnuté podmienky a stráca výhodu splátok – banka pristúpi k jednorazovému uplatneniu si plnej výšky pohľadávky.

Prehlásenie vlastníka- jednostranný právny úkon vlastníka domu vložený na kataster nehnuteľností, ktorým sa v dome vyčleňujú jednotky podľa zák. č. zák. č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

Progresívne splácanie- splátky časom rastú. Na našom hypotekárnom trhu sa príliš neponúkajú ani nevyužívajú.

Prenájom

na základe nájomnej zmluvy prenajímateľ prenecháva za odplatu nájomcovi bytovú jednotku, nebytovú jednotku či inú nehnuteľnosť do užívania (napr. byt v osobnom vlastníctve).

Predkupné právo- právo prednostnej kúpy. Oprávnený má právo, aby mu bola vec pred predajom ponúknutá na kúpu. Ponuka musí obsahovať identifikáciu nehnuteľnosti a cenu za ktorú sa bude predávať ak si neuplatní predkupné právo. Oprávnený má dva mesiace na prijatie ponuky a zaplatenie kúpnej ceny pri nehnuteľnostiach, pri hnuteľných veciach je lehota 8 dní. Ak márne uplynie táto lehota, predkupné právo zaniká. Oprávnený, ktorého by vynechali z procesu prednostnej kúpy, sa môže súdne domáhať aby mu nadobúdateľ ponúkol vec na predaj alebo mu zostane predkupné právo zachované. Predkupné právo vzniká na základe zákona (najmä v prípade podielových spoluvlastníkov) alebo na základe zmluvy. Právne je nevyužitie tohto práva napadnuteľné 3 roky – premlčacia doba.

Príslušenstvo úveru

dohodnuté úroky a poplatky.

Pôda poľnohospodárska- pôda určená k poľnohospodárskemu obrábaniu.

Refinancovanie hypotéky- jednorazové umorenie (splatenie) hypotéky prostredníctvom nového hypotekárneho úveru, spravidla u inej banky.

Rekonštrukcia

uvedenie do pôvodnej podoby alebo stavu, častejšie prestavba spojená s modernizáciou.

Rekuperácia –je vlastne spätné získavanie tepla pri vetraní. Vzduch privádzaný do obytného priestoru v rekuperačnej jednotke preberá teplo z teplého vzduchu odvádzaného z obytného priestoru a tak minimalizuje tepelné straty. Vzduchotesný dom je vďaka rekuperácii stále dobre vetraný, pričom takmer vôbec nedochádza k úniku tepla.

Revitalizácia- obnova, uvedenie do stavu, ktorý prináša úžitok.

RPMN- ročná percentuálna sadzba nákladov – hodnota v percentách, ktorá má umožniť spotrebiteľovi lepšie vyhodnotiť výhodnosť alebo nevýhodnosť poskytovaného úveru. RPSN udáva percentuálny podiel z dlžnej čiastky, ktorý musí spotrebiteľ zaplatiť za obdobie jedného roka v súvislosti so splátkami s čerpaním úveru, správou a ďalšími výdajmi s tým spojenými.

Ručenie

ručiteľský subjekt na seba jednostranným písomným prehlásením berie povinnosť uspokojiť pohľadávku veriteľa z úverového vzťahu v prípade, že tak neuskutoční dlžník.

Ručiteľ- fyzická alebo právnická osoba, ktorá je povinná uhradiť veriteľovi poh��adávku, v prípade ak tak z rôznych dôvodov neuskutoční sám dlžník.

Sankčný poplatok- poplatok, ktorý sa účtuje v momente neplnenia dohodnutých podmienok.

Sadzobník poplatkov- bankou vydaný zoznam poplatkov, ktoré súvisia so zriadením, vedením a správou jednotlivých bankových produktov a služieb.

Spoločenstvo vlastníkov bytov (SVB)

právnická osoba, ktorá je spôsobilá vykonávať práva a zaväzovať sa iba vo veciach spojených so správou, prevádzkou a opravami spoločných častí a zariadení domu, poprípade vykonávať činnosti v rozsahu zákona o vlastníctve bytov a činnosti súvisiace s prevádzkou spoločných častí zariadení domu, ktoré slúžia aj iným fyzickým alebo právnickým osobám. Obdobné postavenie ako správcovská spoločnosť, avšak správcovstvo si tu vykonávajú vlastníci bytov a nebytových priestorov samostatne.

Spoločné časti domu- spoločnými časťami domu sa na účely zákona rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

Spoludlžník- ten, kto je ochotný podieľať sa (až 100%) na splácaní dlhu spolu s dlžníkom (klientom).

Spotrebný úver

je krátkodobý úver (splatnosť 5 rokov) určený fyzickým osobám a domácnostiam na nákup predmetov dlhodobej spotreby a k zaplateniu určitého druhu služieb (štúdium, dovolenka atď).

Sprostredkovateľská zmluva- zmluva, na ktorej základe sprostredkovateľ vyvíja činnosť tak, aby objednávateľ mal možnosť uzatvoriť určitú zmluvu s tým, že za túto činnosť sprostredkovateľovi prislúcha odmena, spravidla iba v prípade úspechu sprostredkovateľa.

Stavebná sporiteľňa- je samostatný peňažný ústav, ktorý nemôže s vkladmi klientov podnikať ani uskutočňovať špekulatívne obchody, vklady musia ukladať u spoľahlivých peňažných ústavov a môžu nakupovať len likvidné štátne papiere.

Stavebné sporenie

je účelový, štátom podporovaný produkt stavebných sporiteľní, ktorého cieľom je získať prostriedky na kúpu, výstavbu alebo rekonštrukciu bývania. Stavebné sporenie sa skladá z dvoch fáz. Prvou fázou je sporenie, keď klient ukladá na účet v stavebnej sporiteľni prostriedky, kde sa mu pravidelne pripisujú úroky a štátna prémia. Po splnení podmienok klient môže získať v druhej fáze stavebný úver.

SZČO- samostatne zárobkovo činná osoba- podnikateľský subjekt známy pod označením fyzická osoba – podnikateľ.

Tepelné čerpadlo

– Tepelné čerpadlá odoberajú teplo z prírodného zdroja, prečerpávajú ho na vyššiu teplotnú hladinu a dodávajú ho do vykurovacej sústavy. Aj keď je prevádzka čerpadla pomerne lacná, väčšiemu rozšíreniu – ako sme už spomenuli – bránia vysoké investičné náklady. Neustále sa však znižujú a doba návratnosti sa v niektorých prípadoch skrátila na šesť až osem rokov. Slnečné kolektory slúžia v našich prírodných podmienkach zvyčajne ako doplnok hlavného zdroja, a najmä na ohrev úžitkovej vody. Tu môžu nahradiť 50 až 80 percent ročnej spotreby tepla.

Termínovaný vklad- zvyčajne zaokrúhlený jednorazový vklad vkladateľom, ktorý sa v priebehu zmluvne dohodnutého obdobia nemení a dispozícia s uloženými prostriedkami je obmedzená termínom alebo výpovednou lehotou.

Úrok

odmena za požičanie finančných prostriedkov.

Úrok z omeškania

je dôsledkom oneskorenia dlžníka (klienta) s plnením peňažného záväzku, má iba donucovaciu funkciu , núti dlžníka (klienta) k včasnej úhrade, nezaistí však už nedobrovoľné uhradenie pohľadávky dlžníkom (klientom).

Úroková miera

úroková miera, t.j sadzba úrokov je číslo udávajúce, koľko percent kapitálu je úrok za určitú dobu. Pre zmluvné úroky nie je predpísaná určená miera, nesmie však odporovať dobrým mravom alebo byť úžerou. Úroková sadzba – suma, ktorú dlžník (klient) povinný platiť veriteľovi z jeho pohľadávky, stanovená určitým percentom z dlžnej čiastky za určité obdobie. Úrok vyjadrený relatívne z hodnoty kapitálu.

Úradne overený podpis

forma overenia podpisu, kedy overujúci orgán potvrdzuje, že podpisujúci podpísal dokument pred ním. Neoveruje sa obsah dokumentu, len či osoba ktorá sa dostavila predmetný dokument vlastnoručne podpísala.

Úschova

spravidla trojstranná dohoda, ktorej predmetom je uloženie veci (najčastejšie peňazí)

u nestrannej osoby (depozitára) a stanovenie podmienok, ako sa bude s vecou nakladať jedná sa o nástroj obmedzujúci riziká obchodných transakcií, spojujúci výhody platby vopred (záujem predávajúceho) a platby potom (záujem kupujúceho). Najčastejšie sa jedná o úschovu notársku alebo advokátsku, prípadne bankovú (viazaný účet). Úschova v realitnej kancelárii nie je vhodná. Príkladom je úschova kúpnej ceny, kedy kupujúci skladá pred podpisom, kúpnej zmluvy kúpnu cenu do úschovy, z ktorej sú peniaze vyplatené predávajúcemu až po dokončení prevodu vlastníckeho práva.

Úverový limit, rámec – maximálna výška pohľadávky za jedným klientom. Úverový limit sa spravidla stanovuje zmluvne. Úverový limit nie je zaisťovací prostriedok v pravom zmysle, účelom je predísť tomu, aby prípadné pohľadávky nenarástli do neprimeranej výšky.

Úverový prísľub

písomný prísľub banky, že klientovi za splnenie dohodnutých podmienok poskytne. v budúcnosti úver.

Úverový účet –účet, na ktorom, banka eviduje priebeh čerpania a splácania úveru.

Územný plán- druh štúdie, ktorá si kladie za cieľ racionalizáciu priestorového a funkčného usporiadania územia v krajine a jej využitia. Má formu opatrení všeobecnej povahy a vydáva ho zastupiteľstvo obce. Územný plán je rozhodujúc pre možnosť stavebného využitia pozemkov a tým aj pre ich cenu.

Uznanie podpisu za vlastný- dodatočné overenie podpisu osoby za vlastný k spätnému dátumu, ktorý je uvedený na určitom dokumente.

Úžitková plocha

jedná sa o skutočne využiteľnú plochu, vrátane všetkého príslušenstva (pivnica, lodžia, terasa).

Vecné bremeno

jedná sa o obmedzenie vlastníka nehnuteľnosti, ktorý je povinný niečo strpieť niečoho sa zdržať a niečo konať. Toto obmedzenie prechádza aj na neskorších vlastníkov danej nehnuteľnosti. Ak je povinným vlastník určitej nehnuteľnosti (napr. právo chôdze, jazdy, právo studne), právo prechádza aj na nasledujúcich vlastníkov nehnuteľnosti, ak je oprávneným konkrétna osoba (napr. právo užívania bytu), právo zaniká najneskôr jej smrťou.

Veriteľ- ten, kto požičiava (dlžníkovi).

Vinkulácia

viazanosť, zablokovanie vkladu či iného plnenia v prospech určitej osoby, napr. podmienkou pre čerpanie hypotéky je poistenie založenej nehnuteľnosti a vinkulácia poistného plnenia v prospech hypotekárnej banky.

Vklad- druh zápisu práva k nehnuteľnosti na základe rozhodnutia katastrálneho úradu o povolení vkladu práva, ktorý ma za následok vznik, zmenu alebo zánik práva k nehnuteľnosti, ktorá je predmetom evidovania na katastri nehnuteľností. Ide predovšetkým o práva zo zmlúv.

Všeobecné obchodné podmienky (VOP)

obchodné podmienky vzťahu zmluvných strán, ktoré nie sú uvedené v zmluve, ale dopĺňajú ju a sú všeobecnejšej povahy.

Výmera parciel- je plošný obsah premietnutia hraníc pozemku do zobrazovacej roviny v plošných metrických jednotkách. Výmera parcely nie je záväzným údajom katastra nehnuteľností pre právne úkony týkajúce sa nehnuteľností vedených v katastri nehnuteľností a jej veľkosť vyplýva z geometrického určenia pozemku. Spresnením výmery parcely nie sú dotknuté právne vzťahy k pozemku. Výmera parcely sa určuje na celé štvorcové metre a povoleným násobkom je hektár.

Zabezpečenie úveru

spôsob poskytnutia záruky dlžníkom veriteľovi, že zaplatí. Právny poriadok pozná viacero spôsobov zabezpečenia, pričom v hypotekárnom úverovaní je jediným možným spôsobom zabezpečenia pohľadávky záložným právom k nehnuteľnostiam. Ďalšími spôsobmi môžu byť napr. zmenka alebo ručenie – pri hypotékach iba ako doplňujúce zabezpečenie.

Záložca- ten, kto zriadil záložné právo k svojej nehnuteľnosti.

Záložné právo

právny nástroj slúžiaci k zaisteniu pohľadávky (napr. hypotekárneho úveru) a jej príslušenstva (t.j. úrokov, poplatkov atď.) do doby jej splatenia. Pri zaisťovaní hypotekárneho úveru vzniká záložné právo na základe spísania záložnej zmluvy medzi záložným veriteľom (finančnou inštitúciou) a záložným dlžníkom (klientom) a jej vkladom do katastra nehnuteľností.

Záložný veriteľ

veriteľ, ktorý prijal zástavu od záložcu na zaistenie pohľadávky.

Záznam

jedná sa o typ zápisu do katastra nehnuteľností. Záznamom sa zapisuje vznik, zmena či zánik práva, v prípade, že k tejto skutočnosti došlo zo zákona rozhodnutím súdu alebo štátnemu orgánu, príklepom licitátora vo verejnej dražbe alebo aj výmaz aktuálne zriadenej ťarchy.

Zmenka

cenný papier podľa zmenkového a šekového zákona, rozlišujeme zmenku cudziu a zmenku vlastnú, výhodou je relatívne rýchle vymoženie dlhu na súde, nevýhodou sú značné formálne nároky na zmenku, ktorá môže byť (a v praxi často je) neplatná v dôsledku chyby, či už z laického pohľadu niekedy aj veľmi drobnej.

Zmluva o prevode- zmluva medzi prevádzajúcim a nadobúdateľom za účelom, prevodu nadobudnutia. Podľa povahy prevádzaných práv sa určí konkrétny zmluvný typ, napr. kúpna zmluva v prípade predaja nehnuteľnosti, darovacia zmluva v prípade darovania, alebo dohoda o prevode členských práv a povinností v prípade prevodu družstevného bytu, a iné.

Zmluvná pokuta

suma dohodnutá v zmluve ako sankcia pre prípad porušenia zmluvných podmienok.

Žiadateľ o úver

osoba plnoletá, oprávnená k právnym úkonov, a s trvalým pobytom na území SR. Žiadateľ môže byť jedna osoba, alebo viac osôb, pričom žiadateľom môže byť aj právnická osoba.


Realitný slovník

Štítky: